วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2556

การฝึกเป่าแคนเสียง ลา (คู่แปด)

การฝึกเป่าเสียง ลา (คู่ 8)





                   การฝึกเป่าแคนเบื้องต้น  ผู้ฝึกจะต้องนำเอาทักษะการเป่าทั้งเป่าผ่อนลมและการเป่าตัดลม(ที่เคยปฏิบัติมาแล้ว) มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการฝึกไล่ระดับเสียง อาจจะเรียงตามลำดับจากระดับเสียงต่ำไปยังเสียงสูง(ตามบันไดเสียง) หรือตามความเหมาะสมของทำนองเพลงก็ได้ ข้อสำคัญคือจะต้องเป่าทุกระดับเสียงเป็นแบบคู่ 8 เปอร์เฟ็ค  และไม่ว่าจะเป็นการเป่าเสียงหรือกลุ่มเสียงใดก็ตาม ผู้เป่าจะต้องเป่าลมเข้าหรือดูดลมออก(เป่า-ดูด) ให้เป็นธรรมชาติในการหายใจเข้าและหายใจออกของตนเอง   ซึ่งหมายความว่า ขณะที่หายใจออกจะเป็นการเป่าลมเข้าไปในรูเป่าของแคน และถ้าหายใจเข้าก็จะเป็นการดูดลมออกจากรูเป่าของแคน ฉะนั้นทิศทางที่ลมผ่านเข้าออกในรูเป่าจึงขึ้นอยู่กับช่วงของลมหายใจออกหรือหายใจเข้าของผู้เป่าเป็นสำคัญ  ผู้เป่าบางคนสามารถเป่าหรือดูดลมออกเป็นช่วงยาวๆ (นานๆ) ได้ ซึ่งจะเป็นผลดีคือทำให้เสียงแคนดังต่อเนื่องกันไม่หยุดหรือขาดช่วง 
             การฝึกเป่าแคน ควรเริ่มต้นฝึกตามมาตราเสียงเพนทาโทนิค (Pentatonic)  5  ระดับเสียง คือ โด เร มี ซอล ลา  ควรเริ่มฝึกตามทำนองเพลงง่ายๆ ก่อน โดยเริ่มที่เสียงลา(ล ล) คู่ 8 ซึ่งเป็นเสียงหลักของทำนองลายใหญ่และเป็นเสียงต่ำสุดของแคนแปด ดังแบบฝึกต่อไปนี้  

            1. วิธีใช้นิ้วมือ   ใช้ปลายนิ้วโป้งมือขวาปิดรูนับเสียง บน
ลูกแคนลูกที่ 1 แพขวาและใช้ปลายนิ้วกลางมือขวาปิดรูนับเสียง บนลูกแคนลูกที่ 4 แพขวา โดยปิดพร้อมกันทั้งสองนิ้ว นิ้วอื่น ๆ เผยอออกอย่างผ่อนคลาย  ควรฝึกขยับนิ้วปิดรูนับให้คล่อง
    2. วิธีใช้ลม   ขณะเป่าลมเข้าหรือดูดลมออกจากรูเป่า ให้ทำ    ริมฝีปากห่อเข้าและผันลิ้นคล้ายจะเปล่งคำว่า ตูหรือ ดู พร้อมกับขยับนิ้วปิดรูนับที่เป็นคู่เสียงพร้อมกันทั้งสองระดับเสียง 
 ควรฝึกเป่าลมเข้าและดูดลมออกสลับกันเป็น เป่า  ดูด เป่า การฝึกระยะเริ่มแรกควรเป่าลมเข้าช้าๆ ต่อเนื่องกันตามลมที่หายใจออก และเมื่อลมหายใจออกจะหมดก็เปลี่ยนเป็นดูดลมเข้าช้า ๆ ตามลมที่หายใจเข้า  การเป่าหรือดูดลมเข้าออกสลับกันช้า ๆ ทำให้ผู้เป่าแคนไม่เหนื่อยง่าย

การฝึกเป่าเสียง  ล(คู่ 8)

        แบบฝึกที่ 1
   

                คำชี้แจง  ให้ฝึกอ่านระดับเสียง ล ล  ตามโน้ตพร้อมเคาะเท้ากำกับจังหวะ


- --
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

      วิธีปฏิบัติ  

1. เผยอปลายเท้าขึ้นแล้วอ่านระดับเสียง     พร้อมเคาะเท้าลง เป็นจังหวะที่ 1

2.  จังหวะที่ 2-8 ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับจังหวะที่ 1 และเปลี่ยน  ระดับเสียงตามตัวโน้ต

         แบบฝึกที่ 2       

                คำชี้แจง 

1. ให้ฝึกเป่าคู่แปด โดยปิดรูนับบนลูกแคนที่เป็นคู่เสียงพร้อมกันสองลูกทั้งระดับเสียงกลางและเสียงต่ำ ตามวิธีเป่าคู่แปดที่เรียนมาแล้ว

2.  วิธีใช้ลม   อักษรย่อ  หมายถึงการเป่าลมเข้ารูเป่า    หมายถึงดูดลมออก ให้ฝึกเป่าลมเข้าและดูดลมออกสลับกันช้า ๆ ผ่อนลมหายใจให้ยาวพร้อมเคาะเท้ากำกับจังหวะ

โน้ต

วิธีใช้ลม

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
      
      
      
      
      
      
      
      
           
  วิธีปฏิบัติ

1. ปิดรูนับระดับเสียง ล ล  (คู่8) เผยอปลายเท้าขึ้น แล้วเป่าลมเข้า พร้อมกับเคาะเท้าลงเป็นจังหวะที่ 1
2. เผยอปลายเท้าขึ้นแล้วดูดลมออกพร้อมกับเคาะเท้าลง  เป็นจังหวะที่ 2
3. โน้ตห้องที่ 3-8 ให้ปฏิบัติสลับกันไปเช่นนี้โดยใช้ลม เป่า  ดูด  เป่า สลับกัน 

รายละเอียดเพิ่มเติม