วันเสาร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2556

การฝึกเป่าลายแคน เกริ่นนำลายแคน

การฝึกเป่าลายแคน เกริ่น

การเกริ่นทำนอง (ลายใหญ่)

            คำแนะนำวิธีฝึกการใช้ลม 

การเกริ่นทำนองของแคนมีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับลายแคนเป็นสำคัญ สำหรับ     นักเรียนระดับประถมศึกษาควรฝึกการเกริ่นเบื้องต้น ดังนี้
            1.การเป่าตามโน้ตในแต่ละห้องให้ใช้ช่วงลมเดียวแต่แบ่งลมเป่าออกเป็น 2 จังหวะย่อย  (ถ้า 1 ห้องเพลงมีสองระดับเสียงก็จะเป่าลมออกสองครั้ง)
            2.การใช้ลม ให้ทำริมฝีปากห่อเข้าให้เล็กที่สุดและจรดกับรูปากเป่าที่เต้าแคน  ให้แน่น  เวลาเป่าลมเข้าหรือดูดลมออกให้ผันลิ้นคล้ายกับจะเปล่งคำว่า แลนแดน แต่ให้ เสียงที่เปล่งออกมาเป็นเสียงสั้นที่สุด โดยเน้นเสียงให้หนักที่โน้ตตัวสุดท้ายของห้อง
            3. การเป่าลมเข้าหรือดูดลมออกให้กำหนดเองตามความถนัดของแต่ละบุคคลแบบฝึกที่ 1


โน้ต

- มํ - รํ
- ดํ -
- รํ - ดํ
- รํ -
- รํ -
- ดํ -
- ดํ -
-

การใช้ลม

  ล    ด
 ล    ด
     
  ล    ด
  ล    ด
  ล    ด
  ล    ด
  ล    ด            คำอธิบาย  การใช้ลม 
1. อักษร    หมายถึงผันลิ้นออกเสียงคำว่า แลน (ออกเสียงให้เร็วและสั้น)
2. อักษร    หมายถึงผันลิ้นออกเสียงคำว่า แดน (ออกเสียงให้สั้นและหนัก)
3. แบบฝึกอื่น ๆ ให้ใช้ลมเป่าเช่นเดียวกับ


แบบฝึกที่ 1


โน้ต

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

การใช้ลม

  ล    ด
  ล    ด
     
  ล    ด
  ล    ด
  ล    ด
  ล    ด
  ล    ด


แบบฝึกที่ 3

โน้ต

- -
--
- -
- -
- -
- -
- -
- -

การใช้ลม

 ล    ด
 ล    ด
ล    ด
ล    ด
ล    ด
ล    ด
ล    ด
ล    ด

แบบฝึกที่ 4

โน้ต

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

การใช้ลม

  ล    ด
  ล    ด
  ล    ด
  ล    ด
  ล    ด
  ล    ด
  ล    ด
  ล    ด

          คำอธิบาย  
ห้องสุดท้ายของแบบฝึกที่ 4 ก่อนจะลงจบให้ เป่าคำว่า จ้าน………………….หรือ  จ้าน……………..จ้านจ้าน………………… ตามวิธีปฏิบัติที่เรียนมาแล้ว  ซึ่งการเป่าเช่นนี้จะทำให้ลายแคนมีความไพเราะอ่อนหวาน

แบบฝึกที่ 5  ให้ฝึกเป่าตามโน้ตทั้งหมดต่อเนื่องกันจนจบบท

- มํ - รํ
- ดํ -
- รํ - ดํ
- รํ -
- รํ -
- ดํ -
- ดํ -
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
--
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -